algemene

voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN | BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN EN DE LEVERING VAN DIENSTEN
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Radical Birds de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

 

1. ALGEMEEN
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor alle advies-, ontwerp-, ontwikkel- en serviceopdrachten (hierna diensten genoemd) tussen Radical Birds en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. GRONDSLAG OFFERTES
Offertes van Radical Birds zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project in casu de opdracht heeft verstrekt. Radical Birds zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ingeval van grafisch ontwerp en advisering heeft deze verplichting het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKERS
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Radical Birds nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Radical Birds betrokken (zullen) zijn.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Radical Birds geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Radical Birds noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Bij opdrachten met een geschatte doorlooptijd van meer dan 60 dagen hanteert Radical Birds (na akkoord van de offerte) ofwel een vooruitbetaling door opdrachtgever van max 50% van de opdrachtsom, danwel tussentijdse betaling na afronding van iedere vastgestelde fase in het opdrachttraject. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Radical Birds met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, C.Q. MEERWERK
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Radical Birds dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Radical Birds de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Radical Birds worden beïnvloed door allerlei factoren. zoals de tijdigheid en kwaliteit van de informatie die Radical Birds verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Radical Birds kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds als bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Radical Birds aangegane verplichting. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Radical Birds hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Radical Birds, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Radical Birds vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Radical Birds mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Radical Birds behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Ontwerpen, modellen en systemen, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdrachten en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het intellectuele eigendom van Radical Birds, tenzij contractueel tussen de beide partijen anders overeengekomen. Openbaarmaking en aanpassing kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Radical Birds. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht en/of binnen het kader van een tussen beide partijen overeengekomen overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. VERTROUWELIJKHEID
Radical Birds is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Radical Birds zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Radical Birds aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Radical Birds zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Radical Birds kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld, misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materiale, fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen, van prijsopgaven van toeleveranciers. Indien de opdrachtgever, overeenkomstig zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke nacontrole geen behoefte te hebben. . Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Radical Birds jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

13. RECHTSGELDIGHEID
In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

14. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

FLY WITH US.

01.

Wij als bedrijf helpen graag ondernemers die ‘willen’. Waarom? Wij kunnen u weliswaar een zetje in de juiste richting geven, door te vertellen wat allemaal design uit te halen valt. Maar wij vinden, dat je als ondernemer zelf die stap moet nemen.

02.

Door het toepassen van de juiste strategie en onze creativiteit zorgen wij, de merkenbouwers, ervoor dat alle communicatie in jouw bedrijf naadloos op elkaar aansluit. 

03.

Als je wilt, zetten we ook de vervolgstappen. Daar gaat ons hart harder van kloppen! It’s time to shine and you’ll love it!

Ready to fly with us?

Plan direct je afspraak in op 06 2355 7778 of vraag een offerte aan