algemene

Disclaimer

Radical Birds, Online- Offline grafisch ontwerpbureau (KVK 57516642), hierna te noemen Radical Birds, verleent u hierbij toegang tot www.radicalbirds.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Radical Birds en derden zijn aangeleverd. Radical Birds behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Radical Birds.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze staan u ter beschikking op onze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer (57516642). Op verzoek wordt u een exemplaar kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

Radical Birds aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor eventueel door haar daarbij overgebrachte virussen. De informatie in onze e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Beperkte aansprakelijkheid

Radical Birds besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Radical Birds. Aanvullingen en wijzigingen op de website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen kan Radical Birds niet aansprakelijk worden gesteld. Radical Birds kan er niet voor instaan dat de informatie op haar website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Radical Birds sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Radical Birds. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Radical Birds. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vindingrijck. Zonder schriftelijke toestemming van Radical Birds mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

FLY WITH US.

01.

Wij als bedrijf helpen graag ondernemers die ‘willen’. Waarom? Wij kunnen u weliswaar een zetje in de juiste richting geven, door te vertellen wat allemaal design uit te halen valt. Maar wij vinden, dat je als ondernemer zelf die stap moet nemen.

02.

Door het toepassen van de juiste strategie en onze creativiteit zorgen wij, de merkenbouwers, ervoor dat alle communicatie in jouw bedrijf naadloos op elkaar aansluit. 

03.

Als je wilt, zetten we ook de vervolgstappen. Daar gaat ons hart harder van kloppen! It’s time to shine and you’ll love it!

Ready to fly with us?

Plan direct je afspraak in op 06 2355 7778 of vraag een offerte aan